Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego z 16 sierpnia 2017

Uchwała nr 1717/ 211 / V/ 2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 16.08.2017 r.
w sprawie:

przyjęcia regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  1. Wojciech Saługa – Marszałek Województwa
  2. Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa
  3. Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa
  4. Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa
  5. Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa