Stanowisko w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z 24 kwietnia 2017

UCHWAŁA NR V/37/11/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie:
przyjęcia stanowiska w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.) oraz § 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Stanisław Gmitruk

Załączniki
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego wraz z załącznikiem [PDF 165,8kB]